၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္
ဘက္စုံထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသား.ေက်ာင္းသူမ်ား
ေမြးထုတ္ခဲ့တဲ့ အ.ထ.က (၁) ကို
အထူး ဂုဏ္ယူမိပါတယ္