( ၁၉ ) ႀကိမ္ေၿမာက္ ၿမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား။

2017 ခုနွစ္ November လ 12 ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ အထက { ၁ } ေတာင္ေက်ာင္းႀကီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၏ ( ၁၉ ) ႀကိမ္ေၿမာက္ ၿမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနား မွတ္တမ္းပုံရိပ္မ်ား။