၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဘက္စုံထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသား.ေက်ာင္းသူမ်ား

၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဘက္စုံထူးခြၽန္ ေက်ာင္းသား.ေက်ာင္းသူမ်ား ေမြးထုတ္ခဲ့တဲ့ အ.ထ.က (၁) ကို အထူး ဂုဏ္ယူမိပါတယ္